• معرفي اتحاديه
  • دانلود
  • صدور و تمديد جواز کسب
  • خدمات مشتري
  • مراکز موبايل و تلفن
  • خانه

 

 

ليست مدارك عضويت

الف ـ مدارك لازم جهت دريافت پروانه كسب:

1 - ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي يا عادي (بنگاهي) و يا مبايعه نامه و يا ارائه قراردادهاي منعقده فيمابين متقاضي با ادارت و سازمانهاي دولتي، نهادها، شهرداريها، شركتهاي تعاوني مسكن و شركتهاي تحت پوشش سازمانهاي دولتي و نهادها.

1- چنانچه قصد تنظيم اجاره محضري يا تنظيم سند مالكيت باشد ارائه استعلام دفترخانه اسند رسمي.

2-در صورتي كه ملك قديمي داراي سابقه صنفي باشد، ارائه تصوير پروانه كسب و فتوكپي اجارهنامه قبلي.

3-ارائه پايان كار  محل واحد صنفي و يا رسيد پرداخت عوارض كسب و پيشه ساليانه شهرداري و يا موافقت شهرداري مبني بر بلامانع بودن صدور پروانه كسب و فيش پرداختي دارائي.

4-ارائه كروكي دقيق محل و شماره تلفن، كد ملي و كدپستي فروشگاه و منزل، شماره منطقه و ناحيه شهرداري، شماره كلانتري منطقه.

5-صدور پروانه كسب براي افراد حقيقي و حقوقي با وكالتنامه ممنوع ميباشد.

ب ـ مدارك لازم شخص متقاضي:

1- ارائه دوبرگ فتوكپي شناسنامه از تمامي صفحات و اصل شناسنامه.

2- ارائه دوبرگ فتوكپي پايان خدمت (پشت و رو) يا معافيت و اصل آن.

3- ارائه دوبرگ مدرك تحصيلي يا حداقل گواهي تحصيلات پايان ابتدايي و يا سواد خواندن و نوشتن.

4- ارائه 12 قطعه عكس رنگي 3*4 جديد و يك فرم و بدون كراوات (پرسنلي)

5-در صورت دارا بودن شريك و يا شركاء ارائه فتوكپي شناسنامه و اصل آن همراه با اصل رضايت نامه معتبر (محضري) شريك و يا شركاء.

6-1رائه دو برگ فتوكپي از پشت و روي كارت ملي و اصل آن.

7-اصل فيش پرداختي تلفن فروشگاه و منزل

ج ـ مدارك لازم جهت صدور جواز بنام اشخاص حقوقي يا (شركتها):

1-درخواست عضويت و پروانه كسب و معرفي مديرعامل روي سربرگ رسمي شركت

2-روزنامه رسمي

3- اساسنامه

4- آگهي تأسيس

5- ثبت شركتها

6- اجاره نامه عادي يا رسمي يا سند مالكيت بنام شركت

د ـ شرايط لازم متقاضي:

1-تابعيت جمهوري اسلامي ايران، در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه معتبر از وزارت كشور و فتوكپي گذرنامه همراه با اصل آن.

2-مدارك لازم دال بر دارا بودن صلاحيتهاي فني براي مشاغل خاص براساس آئيننامه مربوطه.

3-موافقت اداره نظارت بر اماكن عمومي و نيروي انتظامي.

4-دريافت تعهد محضري از دارندگان اجاره نامه عادي (بنگاهي) مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن.

5-ارائه گواهي عدم سوءپيشينه (با نامه اتحاديه)

6-ارائه گواهي عدم اعتياد (با نامه اتحاديه)

7-اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي فني نباشد يك نفر شاغل داراي پروانه تخصصي فني در واحد صنفي متقاضي براي صدور پروانه كسب مشروط بنام متقاضي كافي است.

8-براي اشخاص حقوقي (شركتها) يك پروانه كسب بنام شركت با ذكر نام مديرعامل شركت با رضايت محضري ساير شركاء شركت صادر ميشود.

9-در مشاركتهاي مدني يك پروانه كسب بنام احدي از شركاء با رضايت محضري ساير شركاء صادر ميشود.

10-چنانچه اشخاص حقوقي (شركتها) و مشاركتهاي مدني بخواهند براي مكانهاي ديگر نيز پروانه كسب دريافت نمايند ضمن معرفي مباشر فني و احراز صلاحيتهاي لازم پروانه كسب لازم بنام شركت يا متقاضي شركتهاي مدني صادر ميگردد.